โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ไหว้พระวัดศิริสุทโธ,คำชะโนด,วัดป่าภูก้อน,อุดรธานี

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ไหว้พระวัดศิริสุทโธ,คำชะโนด,วัดป่าภูก้อน,อุดรธานี

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ไหว้พระวัดศิริสุทโธ,คำชะโนด,วัดป่าภูก้อน,อุดรธานี

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
.

** ข้อมูลโรงแรมและที่พัก **   http://www.agoda.co.th     http://www.teepucks.com     http://www.tee-pak.com     http://www.hotelsthailand.com     http://www.atthailandhotel.com     http://th.tripadvisor.com     http://www.thailandvoyage.com/window-tour/index.html     http://www.allresortthailand.com     http://www.hotsia.com

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

โปรแกรมที่ 1: 

โปรแกรมไหว้พระวัดศิริสุทโธ - คำชะโนด - วัดป่าภูก้อน (1 วัน) 


หมายกำหนดการเดินทาง: 
07.00 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี 
07.30 น. รถตู้ปรับอากาศรับท่านเดินทางไปยัง อ.บ้านดุง 
08.00 น. เดินทางไปยัง วัดศิริสุทโธ - คำชะโนด 
09,30 น. เดินทางถึง วัดศิริสุทโธ - คำชะโนด นำท่านไหว้พระดังนี้ 
- ไหว้พระองค์ใหญ่ 
- เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน (ถอดรองเท้าด้วยนะครับ) 
- ระหว่างเดินทางเข้าป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน้ำกับเกาะ, เล่ากันว่าจะไม่สามารถเชื่อมรอยต่อของ 
สะพานกับกับเกาะได้ จะแตกออกตลอด เค้าเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาล) 
- ไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสุทโทที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตามความเชื่อ 
- ชมต้นชะโนด (มีที่นี้ที่เดียวในโลกนี้) 
- เชิญท่าน "ลูบฆ้อง" เป็นความเชื่อว่าคนมีบุญใช้มือลูกเบาๆ ที่ฆ้องอย่างต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังขึ้น 
- ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ ("ลูบฆ้อง") 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
12.30 น. เดินทางไปยัง อำเภอนายูง 
14.00 น. เที่ยวชม วัดป่าภูก้อน เป็นวัดที่มีพระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อน ได้รับออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง องค์พระพุทธรูปหินอ่อน พระวิหาร ศาลาราย และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ เป็นการสื่อความหมายถึงการสั่งสมบารมีด้วยความพรากเพียร และความเสียสละของพระองค์ในทุกๆชาติ โดยด้านบนของทุกภาพ แกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาวถือเป็นผนังพระวิหารที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร 
15.30 น. แวะให้ท่านไหว้พระที่ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวง 
16.30 น. เดินทางส่งทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิ์ภาพ... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ 
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรมถ้ามี 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว (ไกด์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

------------------------------------------------

โปรแกรมที่ 2: 

โปรแกรมไหว้พระวัดศิริสุทโธ - คำชะโนด (1 วัน) 


หมายกำหนดการเดินทาง: 
11.30 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ รอรับทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี 
12.00 น. รถตู้ปรับอากาศรับท่านและแวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางไปยัง พระวัดศิริสุทโธ - คำชะโนด 
14,30 น. เดินทางถึง พระวัดศิริสุทโธ - คำชะโนด นำท่านไหว้พระดังนี้ 
- ไหว้พระองค์ใหญ่ 
- เดินเข้าป่าคำชะโนดโดยใช้สะพาน (ถอดรองเท้าด้วยนะครับ) 
- ระหว่างเดินทางเข้าป่าจะพบรอยสะพานแยก (ระหว่างน้ำกับเกาะ, เล่ากันว่าจะไม่สามารถเชื่อมรอยต่อของ 
สะพานกับกับเกาะได้ จะแตกออกตลอด เค้าเชื่อกันว่าเป็นรอยต่อระหว่างโลกมนุษย์กับบาดาล) 
- ไหว้ศาลพ่อปู่ศรีสุทโทที่ท่านเป็นพญานาคราช ณ เมืองบาดาล ตามความเชื่อ 
- ชมต้นชะโนด (มีที่นี้ที่เดียวในโลกนี้) 
- เชิญท่าน "ลูบฆ้อง" เป็นความเชื่อว่าคนมีบุญใช้มือลูกเบาๆ ที่ฆ้องอย่างต่อเนื่องจะเกิดเสียงดังขึ้น 
- ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สามารถใช้ลูบหัวเพื่อความเป็นศิริมงคล และ ("ลูบฆ้อง") 
15.30 น. เดินทางไปเที่ยวชม ศาลาแก้วกู่ หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดแขก” คือ สวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่ มีพื้นที่หลายสิบไร่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของ “พ่อปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์” เมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนของทุกๆ ศาสนาสามารถนำมาผสมผสานกันได้ 
16.30 น. แวะให้ท่านไหว้พระที่ หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวง 
17.30 น. เดินทางส่งทุกท่านที่ สนามบินอุดรธานี โดยสวัสดิ์ภาพ... 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 
2. ค่าอาหาร 1 มื้อ 
3. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรมถ้ามี 
4. ค่าประกันการเดินทาง 
5. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว (ไกด์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

--------------------------------------------

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เพื่อทำจองทัวร์เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 
เลขที่บัญชี 4162562571 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 
ส่วนที่เหลือชำระดังนี้ 
1.กรณีชำระเป็นเช็คจะต้องให้เช็ค Clearing ก่อนวันเดินทาง 2 วัน 
2.กรณีชำระเป็นเงินสดสามารถชำระ ณ วันเดินทางได้ 

----------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 


โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac)

เว็บไซต์: http://www.agilenttour.com 

Email Address: 
Agilenttour@gmail.com
 14

------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ไหว้พระวัดศิริสุทโธ,คำชะโนด,วัดป่าภูก้อน,อุดรธานี
โปรแกรมทัวร์,แพ็คเกจทัวร์,ไหว้พระวัดศิริสุทโธ,คำชะโนด,วัดป่าภูก้อน,อุดรธานี
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า