ทัวร์ปักกิ่ง สกีโดม ชิมสตอเบอรี่ 5วัน 3คืน TG //ราคา 16,661 บาท//

ทัวร์ปักกิ่ง สกีโดม ชิมสตอเบอรี่ 5วัน 3คืน TG //ราคา 16,661 บาท//

ปักกิ่ง... ตามรอยพระนางซูสีไทเฮา - เส้นทาง 2 มรดกโลก 1 สิ่งมหัศจรรย์ - สักการะเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาที่ใหญ่อลังการ มีอายุมากกว่า 500 ปี ไปกับสายการบินไทย พร้อมชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ ในราคาถูก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
21.00น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
23.50น.
ออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเที่ยวบินที่ TG 674
วันที่ 2
ปักกิ่ง - เฉิงเต๋อ - วังโพธารา - วัดผู่หนิง - แช่น้ำแร่
05.30น.
เดินทางถึง ปักกิ่ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เนื่องจากวีซ่าเป็นวีซ่าหมู่คณะ การดำเนินการให้ทุกท่านเรียงระดับแถวตามรายชื่อผู้เดินทาง // ในส่วนท่านที่มีวีซ่าท่องเที่ยวติดเล่มขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกและไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองเฉิงเต๋อ ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ในสมัยอดีตเมื่อประมาณปี 1885 ในสมัยช่วงราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีน แต่ยังหลงเหลือความยิ่งใหญ่ที่โลกไม่อาจลืมเพราะพระนางซูสีไทเฮา (สตรีที่โลกไม่ลืม) ได้มีดำริในการสร้างสถานที่ที่พระนางฯมีความต้องการอยากจะให้อยู่ใกล้เมืองหลวง เพราะในอดีตการเดินทางไปวังโพธารานั้นแสนลำบาก แต่พระนางได้ให้ข้าราชบริพาร สร้างขึ้นโดยใช้เวลาการก่อสร้างแค่เวลา 1 ปีเท่านั้น ให้ท่านได้ชมวังโพธาราเล็ก (ค่าเขาท่านละ 80 หยวนหรือประมาณ 500 บาท) ที่จำลองมาจากธิเบต และมีพระจากธิเบตมาปฎิบัติธรรมที่นี่ ตั้งแต่อดีต เสมือนท่านได้เดินทางไปธิเบต
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ วัดผู่หนิง วัดที่มีประวัติความเป็นมากว่า 500 ปี เป็นสถานที่รับรองจาก Unesco เมื่อปี 1994 เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นวัดเดียวที่มีเจ้าแม่กวนอิมที่มีภาพลักษณ์สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยทั้งท่าทาง ภาพลักษณ์ รวมทั้งทำจากไม้จันทร์ขาวต้นเดียวมีความสูงถึง 36 เมตร ท่านที่จะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมที่มีปางพันมือพันตา นั้นมีความเชื่อว่าเมื่อท่านทำสิ่งใดก็สัมฤทธิ์ผล เหมือนในสมัยอดีตที่มีประวัติว่า “ในอนาคตกาล หากข้าพเจ้าสามารถยังประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ได้ ขอให้ข้าพเจ้ามีพันเนตรพันหัตถ์ในบัดดล” เมื่อท่านตั้งปณิธานดังนี้แล้ว พลันก็บังเกิดมีพันหัสถ์พันเนตรขึ้นทันที และเพลานั้นพื้นมหาพสุธาดลทั่วทศทิศก็ไหวสะเทือนเลื่อนลั่น พระพุทธเจ้าทั้งปวงในทศทิศก็เปล่งแสงโอภาสเรืองรองมาต้องวรกายแห่งพระโพธิสัตว์ และฉายรัศมีไปยังโลกธาตุต่าง ๆ อย่างปราศจากขอบเขต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่า เนื่องจากปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ หากเหล่ามนุษย์และทวยเทพ ตั้งจิตสวดมหากรุณาธารณี มนตร์นี้คืนละ ๗ จบ ก็จะดับมหันตโทษจำนวนร้อยพันหมื่นล้านกัลป์ได้ หากเหล่ามนุษย์ทวยเทพสวดคาถามหากรุณาธารณีนี้ เมื่อใกล้ชีวิตดับ พระพุทธเจ้าทั้ง ๑๐ ทิศจะยื่นพระกรมารับให้ไปอุบัติในพุทธเกษตรทุกแห่ง เหตุผล : ที่ผู้จัดทัวร์นี้เมื่อในสมัยอดีตทำทัวร์บ้านเลขที่ 5 อยากให้คนที่ไปได้เห็น และสัมผัส หนึ่งครั้งในชีวิตที่ท่านไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่สวยที่สุดในโลก และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ท่านจะบอกต่อกันว่าที่นี่มหัศจรรย์อย่างไร ก่อนที่ท่านจะไม่ได้เห็นเพราะอายุของสถานที่มีมากกว่า 500 ปี
จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง
ให้ท่านได้ พักผ่อนกับที่พักสไตล์ออนเซ็น อาบน้ำแร่ที่ไม่ใช่มีแต่ประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้เป็นที่มีชื่อเสียง และไฮโซคนจีนต้องการมาผ่อนคลายกับน้ำที่มีแร่ธาตุหลากหลายชนิด เฉพาะพิเศษสำหรับคณะนี้ให้ท่านได้สัมผัสแช่ ออนเซ็น ที่มีหลายบ่อ ผ่อนคลาย ตลอดการเดินทาง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yulin Hotspring Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ปักกิ่ง - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - กำแพงเมืองจีน - เล่นสกีโดม - สวนผลไม้ (สวนสตอเบอรี่)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมแวะ ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกให้ตัวท่านเอง ฯลฯ
จากนั้นแวะ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักรวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก หรือน้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กำแพงเมืองจีน หรือที่เรียกกันว่า กำแพงหมื่นลี้ หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ความยาวกว่า 6,350 กิโลเมตร ความสูงถึง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร มีอายุมากกว่า 2,000 ปีมาแล้ว สร้างจากแรงงานทาสและนักโทษในการก่อสร้างกว่า 1 ล้านคน ซึ่งยังไม่มีใครทราบได้ว่าก่อสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไร บ้างก็ว่าเพื่อป้องกันการรุกรานของชาวมองโกเลียทางตอนเหนือ บ้างก็บอกว่าเพื่อประดับพระเกียรติของจิ๋นซีฮ่องเต้ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใด แต่ที่แน่นอนคือกำแพงเมืองจีนก็ได้ใช้เป็นเส้นเขตแดนกั้นพรหมแดนระหว่างชาวตะวันออกและชาวตะวันตกอย่างมิต้องสงสัย ให้ท่านเปิดประสบการณ์ใหม่กับการ นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน โดยที่ท่านอยากให้คนอายุมาก เที่ยวกำแพงเมืองจีนนั้นก็สามารถขึ้นกระเช้า (ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 80 หยวน หรือประมาณ 500 บาท โดยประมาณ) กระเช้าอาจจะปิด อยู่ที่สภาพอากาศ โดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ทราบ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
พิเศษสุด นำท่านเข้า ไฮไลท์  เข้าสู่ สกีโดม Ski Qiao Bo Ice & Snow World เป็นลานสกีเดียวใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง ที่สามารถเล่นสกีได้ตลอดทั้งปี ด้วยพื้นที่กว่า 30 ไร่ เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงกับหิมะเทียม ที่จุคนได้มากกว่า 3,000 คน ทุกท่านสามารถเล่นถาดสกีแบบไม่อั้น มีความยาวกว่า 500 เมตร ให้ท่านเล่นแบบสะใจ
จากนั้นนำคณะเข้า สวนสตอรเบอร์รี่ ให้ท่านได้สัมผัสกับการเก็บที่นำเข้าพันธ์มาจากญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้อย่างเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ยอดนิยมของคนไทย
หมายเหตุ : ผลไม้ออกผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงนั้นๆที่เดินทาง ไม่เป็นเหตุให้ทำการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสถานที่ใดๆทดแทนให้
ได้เวลาอันสมควรให้ท่านละลายเงินหยวนที่ ตลาดหวังฝู่จิ่ง หนึ่งในย่านการค้าหลักของเมืองปักกิ่ง แหล่งรวมวัยรุ่น ที่คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว ร้านขายของ แบรนด์เนม ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิง รวมไปถึงร้านขายของฝากที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อฝากทางบ้านได้อีกมากมาย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Beijing Qiaoyuan Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ร้านไข่มุก วัดพระเขี้ยวแก้ว - กายกรรมปักกิ่ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่มีพื้นที่กว้างที่สุดในโลก อยู่ใจกลางเมืองหลวง ใช้ในการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญๆต่างๆ และยังเป็นสถานที่ของเหตุการณ์สำคัญแห่งประวัติศาสตร์มากมาย นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่จัดงานฉลองวันชาติ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีอีกด้วย โดยลานกว้างแห่งนี้สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน
จากนั้นนำท่านเข้า ชมพระราชวังกู้กง (พระราชวังต้องห้าม) โดยเข้าทางประตูเทียนอันเหมิน พระราชวังแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่องค์การยูเนสโก้ประกาศขึ้นเป็นมรดกโลก สถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เป็นสถานที่ประทับขององค์จักรพรรดิ์ รวมทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการและต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง หรือหากกล่าวถึงพระนางซูสีไทเฮาหลายคนถึงต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียว เนื่องจากพระนางเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลสูงสุดของจีนในยุคสมัยนั้นยาวนานถึง 47 ปี ที่นี่ก็เป็นที่พำนักของพระนางเช่นกัน
นำท่าน ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทม และรวมไปถึงห้องว่าราชการหลังม่านไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา เป็นต้น ส่วนที่ว่าทำไมถึงเรียกว่าพระราชวังต้องห้าม เมื่อท่านได้มาท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วท่านก็จะได้ทราบคำตอบนั้นนั่นเอง
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้า วัดหลิงกวง หรือวัดพระเขี้ยวแก้ว บนเขาซ๊ซาน ที่คนไทยจะต้องไปกราบสักการะสักครั้ง มีประวัติมากกว่า 830 ปี ย้ายประดิษฐานมากกว่า 4 ประเทศ ที่นี่มีพระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม ผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้อง ไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสายงาม คือสร้างเป็นพระเจดีย์ทรง ๘ เหลี่ยม ๑๓ ชั้น สูง ๕๑ เมตร บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๑๒ องค์ สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ แล้วเสร็จในปี ๒๕๐๗ ใช้เวลาสร้างนานกว่า ๖ ปี ภายในเจดีย์นั้นเป็นพระราชวังใต้ดิน เจดีย์พระเขี้ยวแก้วชั้นแรกเป็นทางเข้าพระเจดีย์ผนังเจดีย์นั้นประดับด้วยก้อนอิฐ มีการแกะสลักบทสวดมนต์ไว้อีกด้วย ชั้นที่ ๒ เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งถูกวางอยู่ในพานบัวทองคำ รายล้อมไปด้วยสถูปทองคำเล็กๆ ๘ องค์ เจดีย์ทองคำที่บรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ภายในนั้น มีของล้ำค่าต่างๆ มากมาย เป็นของที่แต่ละมณฑลของชนกลุ่มน้อย และในประเทศต่างๆ นำมาถวาย ท่ามกลางสิ่งของที่นำมาถวายนั้น ยังรวมไปถึงพระพุทธรูปที่ประเทศไทยมอบให้แก่ประเทศจีนอีกด้วย
จากนั้นให้ท่านได้ เลือกซื้อไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่มุก อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะ ชมกายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมระดับโลกที่จะมาพร้อมกับความหวาดเสียว การแสดงแสง สี เสียงครบครัน ที่งัดฝีไม้ลายมือการแสดงอันน่าทึ่ง ยากต่อการเลียนแบบ สร้างความสนุกสนานหวาดเสียวตื่นเต้นเร้าใจให้แก่ผู้รับชมได้ไม่น้อยเลยที่เดียว โดยมีทั้งโชว์ประวัติศาสตร์ การต่อสู้ ลอดห่วง หมุนจาน ควงของต่างๆ ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมถึงกล่าวขานกันว่าเป็นโชว์ชื่อเสียงก้องโลกได้ถึงเพียงนี้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Beijing Qiaoyuan Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
ปักกิ่ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - Outlet ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะสู่ ถนนโบราณเฉียนเหมิน เป็นเส้นทางที่ฮ่องเต้ สมัยราชวงศ์หมิง ใช้เสด็จผ่านเพื่อไปทำการบวงสรวงฟ้า ในปี 1900 ก่อนที่จะโดนต่างรุกรานทำให้ถนนเส้นนี้เสียหาย และกิจการต่างๆไม่สามารถดำเนินกิจการ ปัจจุบันรัฐบาลบรูณะถนนการค้าใหม่ แต่ยังคงมีเอกลักษณ์แบบสมัยเก่าทุกอย่าง และเป็นสถานที่ใหม่ ที่ใครไปใครมาต้องมาสัมผัสถ่ายรูปสวยมาก มีของขายอย่างมากมายให้ท่านเลือกซื้อ ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนำท่าน เลือกซื้อสัตว์มงคลในตำนาน ผีเซี้ย ที่มีเรื่องเล่าอันยาวนานของสัตว์ตำนานที่ใครทำธุรกิจการค้าต้องเอาไปบูชา เพราะเป็นสัตว์ไม่มีทวารหนัก ทำให้ตั้งแต่สมัยอดีตกาลในราชวงศ์ต้องนำสัตว์นี้ไปตั้งอยู่ที่กระทรวงการคลัง จนถึงปัจจุบัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะ ช้อปปิ้งแหล่งรวมสินค้าของแบรนด์เนม สินค้าเสมือนแท้มากมายทั้งกระเป๋า รองเท้า นาฬิกา หรือจะเป็นแบรนด์จีนก็มีให้ท่านเลือกสรรมากมายละลานตา รับรองว่าท่านจะสนุกกับการต่อรองราคาในตลาดแห่งนี้
15.00 น.
เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
17.05 น.
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 615
21.15 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์ปักกิ่ง สกีโดม ชิมสตอเบอรี่ 5วัน 3คืน TG //ราคา 16,661 บาท//
ทัวร์ปักกิ่ง สกีโดม ชิมสตอเบอรี่ 5วัน 3คืน TG //ราคา 16,661 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า