ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เหมันตฤดู ทะเลสาบห้าสี 4วัน 3คืน TG //ราคา 17,771 บาท//

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เหมันตฤดู ทะเลสาบห้าสี 4วัน 3คืน TG //ราคา 17,771 บาท//

เยือนมรดกโลก 4วัน 3คืน ปฐมพีแห่งขุนเขา ไปกับสายการบินไทย ในราคาถูก

  • ราคาไม่ระบุ

จำนวนสินค้า

แชร์สินค้านี้
  • facebook
  • twitter
  • google
บริษัท กรีนแลนด์ฮอลิเดย์ จำกัด

เราให้บริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมนา ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาเส้นทาง โดยผู้ชำนาญการ รับจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ด้วยรอยยิ้ม และบริการที่ประทับใจ

เข้าชมร้านค้า

รายละเอียด

วันแรก
กรุงเทพฯ – เฉิงตู – จิ่วจ้ายโกว
07.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง (โปรดพักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนวันเดินทาง)
10.05 น.
ออกเดินทางสู่เฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเที่ยวบินที่ TG 618
14.00 น.
เดินทางถึงเฉิงตู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เนื่องจากวีซ่าเป็นวีซ่าหมู่คณะ การดำเนินการให้ทุกท่านเรียงระดับแถวตามรายชื่อผู้เดินทาง // ในส่วนท่านที่มีวีซ่าท่องเที่ยวติดเล่มขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง เพื่อความสะดวกและไม่มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว (420 km.)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jiugong Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมา) –ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี อุทยานโหมวหนีโกว ร้านชา หรือร้านหมอนยางพารา – เม่าเสี้ยน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่อุทยานจิ่วจ้ายโกว ไฮไลท์
นำท่านไปสัมผัสกับความงามของมรดกโลกจิ่วจ้ายโกว สวรรค์บนดินที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าต้องมาสักครั้งในชีวิต เป็นสถานที่ไม่กี่แห่งที่เที่ยวได้ทุกฤดู ในความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป อุทยานที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี พรั่งพร้อมไปด้วยมวลหมู่ต้นไม้บนเทือกเขาสูง
นำชมทะเลสาบยาวที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมบนยอดเขาอยู่เบื้องหน้าสะท้อนผืนน้ำของแม่น้ำลำธารน้อยใหญ่กว่าร้อยแห่ง น้ำในทะเลสาบใสสะอาดดุจดั่งอัญมณีที่ส่องสว่างให้เห็นความสวยงามใต้น้ำ สวยสดตระการตาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนัก ไม่เพียงเท่านี้ท่านยังจะได้เห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและต้นไม้นานาพรรณ ท้องฟ้าสีครามที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
นำท่านชมทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทะเลสาบสีรุ้ง โดยเฉพาะตอนที่แสงอาทิตย์ตกกระทบผืนน้ำจะเห็นสีสันเปล่งประกายงดงามสะดุดตาไม่น้อย
จากนั้นนำท่านชมน้ำตกธารไข่มุก ให้ท่านได้บันทึกภาพความสวยงามของน้ำตกที่มีน้ำไหลรินทอดยาวระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุกที่เปล่งประกายลงสู่เบื้องล่าง ดื่มด่ำกับความสวยงาม สูดกลิ่นไอธรรมชาติกันอย่างเต็มปอด
**หมายเหตุ:รวมรถในอุทยาน ไม่รวมรถเหมา การชมทะเลสาบได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการบริหารเวลาของทุกท่าน**
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว
บ่าย
หลังอาหารให้ท่านชื่นชมความงามของอุทยานกันต่อ
ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่เม่าเสี้ยน ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลิน อาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืชเกษตรกรรมนานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่ เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯ
ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอควอย์บนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้าชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปี ที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง เข้าสู่อุทยานโหม่วหนีโกว ภายในหมู่บ้านโหมวหนี มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงามคล้ายคลึงกับจิ่วจ้ายโกวกันเลยก็ว่าได้
แวะเข้าชมร้านใบชาหรือร้านหมอนยางพารา
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Feng Huang Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เม่าเสี้ยน – เฉิงตู – ร้านผ้าไหม – วัดมัญชุศรี – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก ถนนโบราณจิ่งหลี่ – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านแวะร้านผ้าไหม ชมขั้นตอนการเลี้ยงไหมและการผลิตผ้าห่มไหมอันแสนนุ่มน่านอนชวนสัมผัส เดินทางต่อเข้าเมืองเฉิงตู ชมตัวเมืองเฉิงตู ชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด “สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชการคังซี ราชวงศ์เช็ง ได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังมีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดเหวินซู ซึ่งมีความ หมายเดียวกับ “มัญชุศรี” ภายในวัดมีวิหารท้าวจตุรมหาโลกบาล วิหารไตรมหาโพธิสัตย์ (มัญชุศรี / สมัตภัทร / อวโลกิเตศวร) และวิหารรัตนมหาชาติ (ศากยมุณีเจ้า)
นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล
จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักรวาล บัวหิมะ ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก หรือน้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหาสิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมแวะ ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกให้ตัวท่านเอง ฯลฯ
ได้เวลาละลายเงินหยวนที่ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย
นำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทันเป็นการแสดงที่สงวน และสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Yinshen Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้าแห่งเฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านไปเยี่ยมศูนย์วิจัยหมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (รวมรถแบตเตอรี่)
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนัก แต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉิงตูที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อยๆ มากมาย ตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **อาหารพิเศษ** สมุนไพรจีน
12.30 น.
เดินทางถึงสนามบินเฉิงตู เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
15.05 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 619
17.20 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เหมันตฤดู ทะเลสาบห้าสี 4วัน 3คืน TG //ราคา 17,771 บาท//
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว เหมันตฤดู ทะเลสาบห้าสี 4วัน 3คืน TG //ราคา 17,771 บาท//
ไม่ระบุ
ติดต่อร้านค้า